Proiect de hotărâre nr. 132/08.05.2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2018 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al familiei acestora.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 20 iunie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 132 din data de 08.05.2018

privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al familiei acestora

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având in vedere:

–        expunerea de motive a domnului consilier Roşioru Silviu – Laurenţiu înregistrată sub nr. 112/CLM/04.04.2018, prin care se propune acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al familiei acestora;

– raportul nr. 13.673 din 08.05.2018 al Biroului Comeţ şi Transporturi Locale  din  cadrul  aparatului  de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

– avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

– avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

– prevederile Legii nr. 488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 36, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se aprobă acordarea de gratuitate la transportul public local cu autobuzele societăţii Trans Bus S.A. pe raza municipiului Buzău persoanelor cu grad mediu de handicap (grad III) precum și pentru un membru al familiei acestora care-i însoţeşte.

Art. 2.- Membru de familie este definit ca fiind: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora precum şi persoanele devenite prin adopţie astfel de rude, soţul, persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul biroului Comerţ şi Transporturi Locale, Direcţiei de Asistenţă Socială, Societăţii Trans Bus S.A. Buzău şi ADI Buzău – Mărăcineni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.